Ρόλος

Tο Ιδρυμα Προώθησης Ερευνας (Ι.Π.Ε.), ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 (57/1972) και τις πρόνοιες του Καταστατικού του. Αποστολή του Ι.Π.Ε. είναι η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το ΙΠΕ έχει δημιουργήσει, με κυβερνητική χορηγία, Ταμείο Επιστημονικής Ερευνας για τη χρηματοδότηση αξιόλογων ερευνητικών προγραμμάτων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ι.Π.Ε. βρίσκεται κάτω από τη διοίκηση ενός δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου προεδρεύει ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο εκάστοτε Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, ο εκάστοτε Διευθυντής του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Τεχνολογίας, και επτά αριστίνδην μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Κύριοι Στόχοι

Tο Ιδρυμα Προώθησης Ερευνας (Ι.Π.Ε.) επιδιώκει:

  • την παραχώρηση, μέσω του Ταμείου Επιστημονικής Ερευνας, χορηγιών για την υλοποίηση αξιόλογων ερευνητικών σχεδίων.

  • την παροχή συμβούλων στην Κυβέρνηση σε θέματα έρευνας.

  • την παροχή επιστημονικών συμβουλών και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
  • την αξιολόγηση των δυνατοτήτων φορέων ή ατόμων για διεξαγωγή έρευνας.

  • την εντόπιση κατάλληλων θεμάτων για διεξαγωγή κυρίως, εφαρμοσμένης ερευνητικής εργασίας, λαμβανομένων υπόψη και των αναπτυξιακών αναγκών της οικονομίας.

  • την παρακολούθηση της έρευνας που διεξάγεται στην Κύπρο σε θέματα επιστήμης και τεχολογίας.
Προτεραιότητες:

Οι προτεραιότητες που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

  • Η ενθάρρυνση της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία στοχεύει στη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η γεωργία, η βιομηχανία, ο τουρισμός, και άλλοι τομείς των υπηρεσιών, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής προοπτικής της Κύπρου.


  • Η προώθηση της ερευνητικής υποδομής και αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της Κύπρου, και η διευκόλυνση της πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται στην Κύπρο.


  • Η προώθηση της δημιουργίας ερευνητικών δικτύων, σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με αποδήμους Κυπρίους, Ελλαδίτες και ξένους επιστήμονες.