Τα Ηνωμένα Έθνη προστατεύουν τα δικαιώματα των νέων ανθρώπων;

Ναι, τα Ηνωμένα Εθνη είναι δραστήρια σ'αυτό τον τομέα. Με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των νέων, η Γενική Συνέλευση το 1965 υιοθέτησε διά βοής τη Διακήρυξη για προαγωγή, ανάμεσα στους Νέους, των Ιδανικών της Ειρήνης, του Αμοιβαίου Σεβασμού και της Κατανόησης μεταξύ των Λαών. Η Διακήρυξη καθόρισε αρχές για να καθοδηγεί όχι μόνο τους νέους ανθρώπους αλλά επίσης και τους ενήλικες που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ευημερία των νέων. Σύμφωνα με την Διακήρυξη, η εκπαίδευση των νέων θα πρέπει να τους επιτρέπει να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους. Πρέπει να ενθαρρύνει την απόκτηση υψηλών ηθικών αξιών και τη βαθιά προσήλωση προς τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας καθώς και της αξιοπρέπειας και της ισότητας όλων των ανθρώπων. Πρέπει να διαποτίζει τους νέους με σεβασμό και αγάπη για την ανθρωπότητα και για τα δημιουργικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Η Διακήρυξη δίδει έμφαση στο σπουδαίο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η οικογένεια στην επίτευξη των εν λόγω σκοπών.

Η Συνέλευση έχει υιοθετήσει επίσης ψηφίσματα σχετικά με τους νέους, που περιλαμβάνουν την εκπαίδευσή τους με σκοπό την πλήρη συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής και της ανάπτυξης, σχέδια υγείας και προγράμματα που διασφαλίζουν το ότι οι νέοι μπορούν να επωφελούνται ευκαιριών που ανοίγονται σ'αυτούς και μέτρα για αύξηση της απασχόλησης των νέων.

Η Γενική Συνέλευση κήρυξε το 1985 ως Διεθνές Έτος Νέων, κάτω από τον τίτλο "Συμμετοχή, Ανάπτυξη, Ειρήνη". Ο σκοπός ήταν η κλιμάκωση της προσπάθειας συναίσθησης της κατάστασης των νέων, των προβλημάτων και των φιλοδοξιών τους και η ενσωμάτωση των νέων ανθρώπων στη διαδικασία της ανάπτυξης.

Η Υπό-Επιτροπή για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων, το 1985, ανέθεσε μελέτη με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι νέοι, με ανάλυση των προσπαθειών για προώθηση της απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων της ζωής, της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Τι γίνεται με τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών;

Από το 1970 η Υπό-Επιτροπή για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων επέδειξε αυξημένο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών. Η Υπό-Επιτροπή το 1970 ανέθεσε πλήρη και ολοκληρωμένη μελέτη του προβλήματος των διακρίσεων εναντίον των αυτόχθονων πληθυσμών και μελέτησε τα συμπεράσματα, τις προτάσεις και τις εισηγήσεις της μελέτης, το 1983 και το 1984.

Μια ομάδα εργασίας για αυτοχθόνες πληθυσμούς συστάθηκε το 1982, από την Υπό-Επιτροπή, με σκοπό να ανασκοπήσει τις εξελίξεις που αφορούν την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών και να δώσει προσοχή στην εξέλιξη των διεθνών επιπέδων αναφορικά με αυτά τα δικαιώματα. Η ομάδα αναγνώρισε την ανάγκη να ασχοληθεί κατεπειγόντως με περιπτώσεις φυσικής καταστροφής αυτοχθόνων κοινοτήτων (γενοκτονίες). Το 1983 η ομάδα εγκαθίδρυσε σχέδιο δράσης καταγράφοντας τομείς για μελέτη στο μέλλον.

Η ομάδα εργασίας είναι μοναδική μεταξύ των οργάνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών από την άποψη ότι αποφάσισε όχι μόνο να ακούει μαρτυρίες από κυβερνήσεις, εξειδικευμένες οργανώσεις και διαπιστευμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά να δέχεται, επίσης, αντιπροσώπους αυτόχθονων πληθυσμών από όλα τα μέρη του κόσμου.

Το 1983 η Γενική Συνέλευση ζήτησε την αναγνώριση των ακόλουθων βασικών δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών:

  • να προσφωνούνται με το πρέπον όνομα και να εκφράζουν ελεύθερα τη δική τους ταυτότητα, να έχουν επίσημο καθεστώς και να σχηματίζουν τις δικές τους αντιπροσωπευτικές οργανώσεις,
  • να διατηρούν μέσα στις περιοχές που ζουν παραδοσιακή οικονομική δομή και τρόπο ζωής. αυτό δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής τους, ελεύθερα πάνω σε ίση βάση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας,
  • να διατηρούν και να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα, όπου είναι δυνατό, στη διοίκηση και εκπαίδευση,
  • να απολαμβάνουν ελευθερία θρησκείας ή πίστης,
  • να έχουν πρόσβαση σε γη και φυσικές πηγές, ιδιαίτερα υπό το φως της θεμελιώδους σπουδαιότητας των δικαιωμάτων για γη και φυσικές πηγές στις επιδιώξεις και παραδόσεις τους και
  • να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα.

Το 1985 τα Ηνωμένα Έθνη εγκαθίδρυσαν εθελοντικό ταμείο για να είναι σε θέση να παρέχουν οικονομική βοήθεια σε αντιπροσώπους αυτόχθονων πληθυσμών, ώστε να μπορέσουν να συστήσουν την ομάδα εργασίας.

Τα Ηνωμένα Έθνη ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των εργατών;

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του εργάτη είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), εξειδικευμένου Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι τα μέσα του 1987 ο Δ.Ο.Ε. είχε υιοθετήσει 162 Συμβάσεις καΙ 172 Εισηγήσεις που καταπιάνονται με ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων - συνδικαλιστικά δικαιώματα, απαλλαγή από αναγκαστική εργασία και επαγγελματικές διακρίσεις, ωράριο εργασίας, κατώτατο ημερομίσθιο, επαγγελματική προστασία και υγεία, κοινωνική ασφάλιση, προστασία των εργατών που είναι μετανάστες κ.τ.λ.. Ο Δ.Ο.Ε. έχει μια σειρά από διαδικασίες επιθεώρησης για να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συμβάσεις του, καθώς επίσης και ένα ειδικό μηχανισμό για να εξετάζει παράπονα για παραβιάσεις συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Παρέχει επίσης συμβουλές και βοήθεια σε Κυβερνήσεις και σε εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, με σκοπό την ανάπτυξη νόμων και θεσμών καθώς και κοινωνικής πολιτικής.Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group