ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Με εξαίρεση την επιδίωξη της ειρήνης, δεν υπάρχει υπόθεση με την οποία τα Ηνωμένα 'Εθνη να είναι πιο πολύ ταυτισμένα από την υπόθεση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 'Οσον αφορά το ενδιαφέρον για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αυτό έχει καταγραφεί στο Χάρτη και έχει θεμελιωθεί στις λειτουργικές δομές του Οργανισμού.

Το προοίμιο του Χάρτη επαναβεβαιώνει την πίστη των λαών των Ηνωμένων Εθνών "στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών ...." και διακηρύσσει την αποφασιστικότητά τους "να προωθήσουν την κοινωνική πρόοδο και καλύτερα επίπεδα ζωής με μεγαλύτερη ελευθερία". Ο Χάρτης δίδει επίσης ειδικές ευθύνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση, στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο και σε άλλα όργανα και προβλέπει την εγκαθίδρυση μιας επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Γενική Συνέλευση προωθεί μελέτες και κάνει εισηγήσεις στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Το Συμβούλιο Διαχείρισης και η Ειδική Επιτροπή της Συνέλευσης για τον αποαποικισμό, η οποία έχει επιβλέψει την είσοδο μεγάλου αριθμού νέων χωρών στην κοινωνία των εθνών, έχει εμπλακεί σε μια μακρά υπομονετική εργασία εν ονόματι των δικαιωμάτων των λαών των μη αυτοκυβερνουμένων περιοχών , ιδιαίτερα του δικαιώματος της αυτοδιάθεσής τους.

Στην προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Είναι εξουσιοδοτημένο, όπως και η Συνέλευση, να κάνει εισηγήσεις στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Συμβούλιο, έχει επίσης ανατεθεί σε αυτό η ετοιμασία προσχεδίων συμβάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς του. Το 1946, ένα μήνα μόνο μετά την πρώτη του συνεδρίαση, το Συμβούλιο δημιούργησε, μαζί με την Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών, την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Αποτελεί απόδειξη της βαθιάς δέσμευσης των Ηνωμένων Εθνών στην υπόθεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας το ότι ένα από τα πρώτα έργα που ανέλαβε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν αυτό της ετοιμασίας προσχεδίου για ένα "διεθνή κώδικα για τα ανθρώπινα δικαιώματα", που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα πρότυπο σύγκρισης με το οποίο τα έθνη θα μπορούσαν να εκτιμήσουν τη δική τους προσπάθεια στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρώτο μέρος ενός τέτοιου κώδικα, η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έφθασε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης το Σεπτέμβριο του 1948 και υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου χωρίς αρνητική ψήφο.

Πέρασαν αρκετά χρόνια προτού ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα έγγραφα του Διεθνούς Κώδικα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα . η Συνέλευση τα ενέκρινε το 1966. Αυτά πηραν τη μορφή δύο διεθνών συμφώνων - το ένα καλύπτει οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και το άλλο αστικά και πολιτικά δικαιώματα. Αυτά τα σύμφωνα είναι νομικά κείμενα, δεσμευτικά για τις χώρες που τα επικυρώνουν και τις δεσμεύουν να τηρούν τα συγκεκριμένα δικαιώματα που απαριθμούνται μέσα στα έγγραφα. Οι Χώρες συμβαλλόμενα μέρη του Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα συμφώνησαν περαιτέρω να δημιουργήσουν Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξουσιοδοτημένη να επιβλέπει το πόσο καλά οι Χώρες συμβαλλόμενα μέρη τηρούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

`Ενα Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα διασφαλίζει το δικαίωμα της ατομικής προσφυγής στα Ηνωμένα Εθνη από μέρους πολιτών και χωρών που το προσυπέγραψαν. Τα Σύμφωνα τέθηκαν σε ισχύ το 1976. Από αυτό το σημείο άρχισε μια νέα εποχή στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για πρώτη φορά δεσμεύτηκαν Χώρες ενώπιον της διεθνούς κοινότητας για προώθηση των δικαιωμάτων μεμονωμένων πολιτών τους. Για πρώτη φορά παραχώρησαν σε διεθνές σώμα εξουσία να μελετά την αξιοπιστία των υποσχέσεών τους να τηρούν αυτά τα δικαιώματα. Για πρώτη φορά θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν τρόπους προσφυγής έξω από τη δικαιοδοσία των αρχών που τους καταπίεζαν.

Τα Ηνωμένα `Εθνη σήμερα προσβλέπουν στη στιγμή που θα υπάρξει διεθνής συμμόρφωση στις διάφορες πρόνοιες των εγγράφων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε όλες οι χώρες να υπόκεινται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της τήρησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή τα Ηνωμένα Έθνη ασκούν την επιρροή τους για βελτιώσεις σε εθνικά νομοσχέδια και σε διοικητικές και δικαστικές πρακτικές σχετιζόμενες με ανθρώπινα δικαιώματα και να πείσουν Κυβερνήσεις να τερματίσουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διορθώσουν παραβιάσεις που αφορούν ατομικές περιπτώσεις.

Αυτό το βιβλιαράκι, που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών, απαντά μερικές από τις ερωτήσεις που συνήθως υποβάλλονται για τη θέση των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θέση τους στην κοινωνία. Εξετάζει μερικές από τις βασικές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών οι οποίες προωθούν αυτά τα δικαιώματα.