Cyril of Alexandria and John the Benefactor

(Fresco in the Katholikon)