Back to Kypros-Net main page
Home News Agrino Search Eureka Projects Mirrors

 

 

 

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

 
Παράρτημα ΙΙ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρον 181 )

ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
(Εν μεταφράσει εκ του αυθεντικού γαλλικού κειμένου)

Η Δημοκρατία της Κύπρου, η Ελλάς και η Τουρκία-

I.εν τη κοινή αυτών επιθυμία όπως διατηρήσωσι την ειρήνην και την ασφάλειαν εκάστης εξαυτών,

II.έχουσαι υπ'όψιν ότι αι προσπάθειαι αυτών δια την διατήρησιν της ειρήνης και της ασφαλείας είναι σύμφωνοι προς τους σκοπούς και τας αρχάς του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, συνεφώνησαν ως ακολούθως:

Άρθρον Ι
Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν όπως συνεργάζωνται δια την κοινήν αυτών άμυναν, και όπως διαβουλεύωνται μετ'αλλήλων επί των αναφυομένων εν σχέσει προς ταύτην προβλημάτων.

Άρθρον ΙΙ
Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουσι την υποχρεωσιν οπως αντιστώσι κατα πάσης αμέσου ή εμμέσου επιθέσεως, στρεφομένης κατά της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Άρθρον ΙΙI
Δια τους σκοπούς της παρούσης συμμαχίας, και προς επίτευξιν των προαναφερομένων, θέλει εγκαθιδρυθή επί του εδάφους της Δημοκρατίας της Κύπρου Τριμερές Στρατηγείον.

Άρθρον IV
Η Ελλάς και η Τουρκία θα συμμετέχωσι του ούτω εγκαθιδρυομένου Τριμερούς Στρατηγείου δια των στρατιωτικών αποσπασμάτων, των καθοριζομένων εν τω συνημμένω τη παρούση συνθήκη Συμπληρωματικώ Πρωτοκόλλω υπ'αριθμόν I.

Τα εν λόγω αποσπάσματα θα μεριμνήσωσι περί της εκγυμνάσεως του στρατού της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Άρθρον V
Την διοίκησιν του Τριμερούς Στρατηγείου θα αναλαμβάνη εκ περιτροπής, δια περίοδον ενός έτους έκαστος, 'Ελλην, Τούρκος και Κύπριος ανώτατος αξιωματικός, όστις θα διορίζηται αντιστοίχως υπό των Κυβερνήσεων της Ελλάδος και της Τουρκίας και υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Άρθρον VI
Η παρούσα συνθήκη τίθεται εν ισχύι κατά την ημερομηνίαν της υπογραφής αυτής.

Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη θα συνάψωσι προσθέτους συμφωνίας, εάν η εφαρμογή της παρούσης συνθήκης ήθελε καταστήση τούτο αναγκαίον.

Τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη θα προβώσι το ταχυτερον εις την καταχώρησιν της παρούσης συνθήκης παρά τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, συμφώνως τω άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Υπ' Αριθμόν Ι

I. Τα μέλλοντα να συμμετάσχουν του Τριμερούς Στρατηγείου αποσπάσματα, Ελληνικόν και Τουρκικόν, θα περιλαμβάνωσιν αντιστοίχως 950 'Ελληνας αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτας και 650 Τούρκους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτας.

II. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, ενεργούντες από συμφώνου, δύνανται να ζητήσωσι παρά των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρκίας την αύξησιν ή μείωσιν του Ελληνικού και του Τουρκικού αποσπάσματος.

III. Συμφωνείται, ότι οι χώροι στρατωνισμού των συμμετεχόντων εις το Τριμερές Στρατηγείον αποσπασμάτων, Ελληνικού και Τουρκικού, η νομική αυτών κατάστασις, αι διευκολύνσεις και ατέλειαι από τελωνειακών δασμών και φόρων, ως και αι λοιπαί ασυλίαι και προνόμια αυτών, ως και οιαδήποτε άλλα στρατιωτικά και τεχνικά ζητήματα αφορώντα την οργάνωσιν και λειτουργίαν του ως άνω Στρατηγείου, θα καθορισθώσι δι'ειδικής συμβάσεως, ήτις θα τεθή εν ισχύι ουχί βραδύτερον της Συνθήκης Συμμαχίας.

IV. Συμφωνείται ωσαύτως, ότι το Τριμερές Στρατηγείον θα εγκατασταθή ουχί βραδύτερον των τριών μηνών από της συμπληρώσεως του έργου της Μικτής Συνταγματικής Επιτροπής, και θα αποτελήται κατά την αρχικήν περίοδον εκ περιωρισμένου αριθμού αξιωματικών, επιφορτισμένων με την εκγύμνασιν των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας της Κύπρου. Τα προαναφερόμενα αποσπάσματα, Ελληνικόν και Τουρκικόν, θέλουσιν αφιχθή εις Κύπρον κατά την ημερομηνίαν της υπογραφής της Συνθήκης Συμμαχίας.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Υπ' Αριθμόν II

Άρθρον I
Συνιστάται Επιτροπή, εκ των Υπουργών των Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδος και της Τουρκίας. Αύτη θα αποτελή το ανώτατον πολιτικόν όργανον της τριμερούς συμμαχίας και δύναται να επιλαμβάνηται οιουδήποτε ζητήματος αφορώντος την συμμαχίαν, όπερ αι Κυβερνήσεις των τριών συμμάχων χωρών θέλουσι συμφωνήσει όπως υποβάλωσιν εις αυτήν.

Άρθρον II
Η εξ Υπουργών Επιτροπή θα συνέρχηται εις τακτικήν σύνοδον άπαξ του έτους. Εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης, η εξ Υπουργών Επιτροπή δύναται να συγκληθή υπό του Προέδρου αυτής εις έκτακτον σύνοδον, τη αιτήσει ενός εκ των μελών της συμμαχίας.

Αι αποφάσεις της εξ Υπουργών Επιτροπής λαμβάνονται ομοφώνως.

Άρθρον III
Της εξ Υπουργών Επιτροπής προεδρεύει εκ περιτροπής, και δια περίοδον ενός έτους, έκαστος των τριών Υπουργών των Εξωτερικών. Πλην αντιθέτου αποφάσεως, θα συνέρχηται εις τακτικήν σύνοδον εν τη πρωτευούση της χώρας του Προέδρου αυτής. Κατά την διάρκειαν της θητείας αυτού, ο Πρόεδρος θα προεδρεύη τόσον της τακτικής όσον και των εκτάκτων συνόδων της εξ Υπουργών Επιτροπής.

Η Επιτροπή δύναται να συνιστά βοηθητικά όργανα, οπόταν κρίνη τούτο αναγκαίον δια την εκπλήρωσιν του έργου αυτής.

Άρθρον IV
Κατά την ενάσκησιν των λειτουργιών αυτού, το δια της συνθήκης συμμαχίας ιδρυόμενον Τριμερές Στρατηγείον θα είναι υπεύθυνον έναντι της εξ Υπουργών Επιτροπής. Το Τριμερές Στρατηγείον θα υποβάλλη εις την Επιτροπήν, διαρκούσης της τακτικής συνόδου ταύτης, ετησίαν έκθεσιν περιλαμβάνουσαν λεπτομερή απολογισμόντης δράσεως του Στρατηγείου.

 

<<--- κεντρική σελίδα

 

Please Visit: Donate $5 to $20 to Kypros-Net

[Home] [Current News] [Kypros-Net] [Projects] [Government of Cyprus] [Mirrors]
[Arachne] [Eureka] [Message Boards] [Chatroom] [Postcards] [Site-map] [What's New] [Feedback]
[Free Webpages] [Auctions] [Learn Greek] [Real Video] [Guestbook] [Awards] [Bookmark] [Search] [Statistics]