Back to Kypros-Net main page
Home News Agrino Search Eureka Projects Mirrors

 

 

 

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

 
Μέρος ΙΙΙ. Περί του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αντιπροέδρου και του Υπουργικού ΣυμβουλίουΆρθρον 53
1. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας έχουσι το δικαίωμα απονομής χάριτος εις άτομα καταδικασθέντα εις θάνατον και ανήκοντα εις την κοινότητα εκατέρου αυτών.

2. Οσάκις το βλαβέν πρόσωπον και ο καταδικασθείς είναι μέλη διαφόρων κοινοτήτων, η χάρις απονέμεται εκ

συμφώνου υπό τε του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, εν περιπτώσει δε διαφωνίας αυτών, υπερισχύει η επιεικεστέρα γνώμη.

3. Διά της απονομής χάριτος, κατή’ εφαρμογή της πρώτης ή της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου, η ποινή του θανάτου μετατρέπεται εις ποινή ισοβίων δεσμών.

4. Εις πάσαν άλλην πλην της ποινής του θανάτου περίπτωσιν, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας μειώνουσιν, αναστέλλουσιν ή μετατρέπουσιν οιανδήποτε ποινήν επιβληθείσαν υπό οιουδήποτε δικαστηρίου εν τη Δημοκρατία, κατόπιν συμφώνου γνώμης του γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

Άρθρον 54
Εξαιρουμένης της εκτελεστικής εξουσίας, της υπό των άρθρων 47, 48 και 49 ρητώς διαφυλασσομένης υπέρ του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, ενεργούντων εκατέρου ιδία ή απο κοινού, το Υπουργικόν Συμβούλιον ασκεί εκτελεστικήν εξουσίαν επί παντός θέματος, πλην των δυνάμει ρητής διατάξεως του Συντάγματος υπαχθέντων εις την αρμοδιότητα Κοινοτικής Συνελεύσεως. Η παρά του Υπουργικού Συμβουλίου ασκουμένη εκτελεστική εξουσία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής θέματα:

(α)την γενικήν διεύθυνσιν και τον έλεγχον της διακυβερνήσεως της Δημοκρατίας και την διεύθυνσιν της γενικής πολιτικής,

(β)τας εξωτερικάς υποθέσεις, περί ών γίνεται μνεία εν άρθρω 50,

(γ)την άμυναν και την ασφάλειαν, συμπεριλαμβανομένων των εν άρθρω 50 θεμάτων αυτών,

(δ)τον συντονισμόν και την εποπτείαν πασών των δημοσίων υπηρεσιών,

(ε)την εποπτείαν και την διάθεσιν της ανηκούσης εις την Δημοκρατίαν περιουσίας, συμφώνως προς τας διατάξεις του Συντάγματος και του νόμου,

(στ)την επεξεργασίαν νομοσχεδίων, προ της καταθέσεως αυτών εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων υπό τινος υπουργού,

(ζ)την έκδοσιν κανονιστικών και εκτελεστικών των νόμων διαταγμάτων, ως οι νόμοι ορίζουσιν,

(η)την επεξεργασίαν του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας, προ της καταθέσεως αυτού εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων.

Άρθρον 55
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί το Υπουργικόν Συμβούλιον εις συνεδρίασιν. Η σύγκλησις γίνεται υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας είτε αιτήσει του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υποβαλλομένη εγκαίρως και περιλαμβανούσης ωρισμένον τι θέμα.

Άρθρον 56
Η ημερησία διάταξις οιασδήποτε συνεδριάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου καταρτίζεται υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν, και κοινοποιείτε εις πάντα ενδιαφερόμενον προ εκάστης συναδριάσεως. Ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να ζητήση παρά του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως περιλάβη εις την ημερήσιαν διάταξιν οιασδήποτε συναδριάσεως οιονδήποτε θέμα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιλαμβάνει το θέμα τούτο εις την ημερήσίαν διάταξιν, εφ’ όσον είναι δυνατή η πρόσφορος συζήτησις αυτού κατά την περί ής η αίτησις συνεδρίασιν, άλλως το θέμα τούτο περιλαμβάνεται εις την ημερησίαν διάταξιν της αμέσως επομένης συναδριάσεως.

Άρθρον 57
1. Εν τη λήψει αποφάσεώς τινος υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, η απόφασις κοινοποιείται πάραυτα εις το αντίστοιχον γραφείον του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

2. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας ή και αμφοτέροι έχουσι το δικαίωμα αναπομπής της αποφάσεως εις το Υπουργικόν Συμβούλιον προς επανεξέτασιν, εντός προθεσμίας τεσσάρων ημερών απο της κοινοποιήσεως αυτής εις το αντίστοιχον γραφείον. Το Υπουργικόν Συμβούλιον προβαίνει εις επανεξέτασιν του θέματος και , εάν εμμείνη εις την απόφασιν αυτού ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας υποχρεούνται να εκδώωσι διά δημοσιεύσεως την τοιαύτην απόφασιν, τηρουμένων των διατάξεων της τετάρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η άσκησις, όμως, του δικαιώματος αναπομπής δεν κωλύει, εις άς περιπτώσεις υφίσταται δικαίωμα αρνησικυρίας, τον Πρόεδρον ή τον Αντιπρόεδρον της Δημοκρατίας ή και αμφοτέρους να ασκήσωσι το δικαίωμα αρνησικυρίας εντός προθεσμίας τεσσάρων ημερών από της εις το αντίστοιχον γραφείον κοινοποιήσεως της αποφάσεως, εις ήν εμμένει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

3. Εάν η απόφασις αφορά εις τας εξωτερικάς υποθέσεις, την άμυναν ή την ασφάλειαν, περί ών το άρθρον 50, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας ή και αμφοτέροι έχουσι το δικαίωμα αρνησικυρίας, ασκούμενον εντός προθεσμίας τεσσάρων ημερών από της ημερομηνίας, καθ’ ήν η απόφασις εκοινοποιήθη εις το αντίστοιχον γραφείον.

4. Εάν η απόφασις είναι εκτελεστή και τα δικαιώματα αρνησικυρίας ή αναπομπής δεν ησκήθησαν συμφώνως ταις διατάξεσι της δευτέρας ή της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδουσι παραχρήμα, δια δημοσιεύσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, την απόφασιν, πλην εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον ορίση άλλως δια της αποφάσεως αυτού.


Άρθρον 58
1. Έκαστος υπουργός προΐσταται του υπουργείου αυτού.

2. Εξαιρουμένης της εκτελεστικής εξουσίας της ρητώς διαφυλασσόμενης δια του Συντάγματος υπέρ του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, ενεργούντων ιδία εκατέρου ή από κοινού, η υφ’ εκάστου υπουργού ασκουμένη εκτελεστική εξουσία περιλαμβάνει τα κάτωθι θέματα:

(α)την εκτέλεσιν των νόμων, των

σχετικών προς τας αρμοδιότητας του υπουργείου αυτού, και την διοίκησιν πάντων των εμπιπτόντων κατά τα γενικώς κρατούντα εις την αρμοδιότητα του υπουργείου αυτού ζητημάτων και υποθέσεων,

(β)την σύνταξιν διαταγμάτων ή κανονισμών αφορώντων εις το υπουργείον αυτού, προς υποβολήν εις το Υπουργικόν Συμβούλιον,

(γ)την έκδοσιν διαταγών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεσιν οιουδήποτε νόμου αφορώντων εις το υπουργείον αυτού και προς εκτέλεσιν οιουδήποτε διατάγματος ή κανονισμού ερειδομένων επί τοιούτου νόμου, και

(δ)την προπαρασκευήν, προς υποβολήν εις Υπουργικόν Συμβούλιον, του τμήματος του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας του αναφερομένου εις το υπουργείον αυτού.

Άρθρον 59
1. Ουδείς διορίζεται ως υπουργός, ειμή όταν είναι πολίτης της Δημοκρατίας και έχη τα προσόντα εκλογιμότητος τα απαιτούμενα δι’ υποψήφιον βουλευτήν.

2. Το αξίωμα του υπουργού είναι ασυμβίβαστον προς το του βουλευτού ή του μέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως ή δημοτικού συμβουλίου, περιλαμβανομένου και του δημάρχου, ή προς την ιδιότητα του ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας ή προς παν έτερον δημόσιον ή δημοτικόν αξίωμα ή θέσιν, εν περιπτώσει δε τούρκου υπουργού και πρός το αξίωμα του θρησκευτικού λειτουργού.
Ο όρος ‘δημόσιον αξίωμα ή θέσις’ έχει εν τη παρούση παραγράφω οίαν έννοιαν έχει και εν τω άρθρω 41.

3. Οι έλληνες υπουργοί θα διατηρώσι το αξίωμα αυτών μέχρις ού παυθώσιν υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι δε Τούρκοι υπουργοί μέχρις ού παυθώσιν υπό του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

4. Οδιοριζόμενος ως υπουργός υποχρεούνται, πριν ή αναλάβη τα καθήκοντα αυτού, να δώση την ακόλουθον διαβεβαίωσιν ενώπιον του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας:

"Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν και σεβασμόν εις το Συνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους, και εις διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου."

Άρθρον 60
1. Συνιστάται κοινή γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, διευθυνομένη υπό δύο γραμματέων, δημοσίων υπαλλήλων, εξ ών ο εις ανήκει εις την ελληνικήν κοινότητα και ο έτερος εις την τουρκικήν κοινότητα.

2. Οι δύο γραμματείς της κοινής γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου διευθύνουσι το γραφείον του Υπουργικού Συμβουλίου, παρίστανται εις τας συνεδριάσεις αυτού, τηρούντες τα πρακτικά, και διαβιβάζουσι τας αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εις τας αρμοδίους αρχάς ή εις τα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα.


<<--- κεντρική σελίδα

 

 

 

Please Visit: Find Cyprus! Custom Google Search for Cyprus

[Home] [Current News] [Kypros-Net] [Projects] [Government of Cyprus] [Mirrors]
[Arachne] [Eureka] [Message Boards] [Chatroom] [Postcards] [Site-map] [What's New] [Feedback]
[Free Webpages] [Auctions] [Learn Greek] [Real Video] [Guestbook] [Awards] [Bookmark] [Search] [Statistics]