Back to Kypros-Net main page
Home News Agrino Search Eureka Projects Mirrors

 

 

 

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

 
Μέρος IV. Περί της Βουλής των Αντιπροσώπων4. Η ελληνική και η τουρκική κοινοτική ομάς και αι πολιτικαί κομματικαί ομάδες εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούνται δεόντως εις εκάστην μόνιμον και πάσαν άλλην προσωρινήν, συνιστωμένην δι’ ωρισμένον σκοπόν ή ειδικήν κοινοβουλευτικήν επιτροπήν. Ο συνολικός αριθμός όμως των μελών των τοιούτων επιτροπών, των προερχομένων αντιστοίχως εκ βουλευτών εκλεγομένων υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητος, δέον να εμφανίζει την αυτήν αναλογίαν, ήτις ισχύει επί της κατανομής των εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων μεταξύ βουλευτών εκλεγομένων αντιστοίχως υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητος.

5. Παν νομοσχέδιον και πάσα πρότασις νόμου εισαγομένη εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων, παραπέμπεται το πρώτον προς συζήτησιν ενώπιον της αρμοδίας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ουδέν νομοσχέδιον και ουδεμία πρότασις νόμου, εξαιρέσει των χαρακτηριζομένων ως επιτροπής τίνος προ της παρελεύσεως τεσσαράκοντα οκτώ ωρών από της διανομής αυτής εις τους αποτελούντας την επιτροπήν ταύτην βουλευτάς. Εξαιρέσει των χαρακτηριζομένων ως επειγούσης φύσεως, ουδέν νομοσχέδιον και ουδεμία πρότασις νόμου διελθούσα της επιτροπής συζητείται υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της παρελεύσεως τεσσαράκοντα οκτώ ωρών αφ’ ής διενεμήθη εις τους βουλευτάς, ομού μετά της εκθέσεως της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

6. Η ημερήσια δίαταξις εκάστης συνεδριάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων, εις ήν θα περιλαμβάνηται παν πρόσθετον θέμα προταθέν υπό του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταρτίζεται υπό τούτου εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων και ανακοινούται υπό του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μετά την ανακοίνωσιν της ημερήσιας διατάξεως εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων, πας βουλευτής δύναται να προτείνη προσθήκας ή τροπολογίας εις ταύτην, αποφασίζει δε επί των προτάσεων η Βουλή των Αντιπροσώπων.

7. Ο βουλευτής δεν δύναται να αγορεύση εις συνεδρίασιν της Βουλής των Αντιπροσώπων, εάν δεν εγγραφή προηγουμένως εις τον οικείον πίνακα ή εάν δεν λάβη παρά του προεδρεύοντος την προς τούτο άδειαν.

Ο τηρήσας την διαγραφόμενην διαδικασίαν βουλευτής δικαιούται όπως επί ευλόγως επαρκή χρόνον, λαμβανομένου υπ’ όψει εκάστου θέματος, αγορεύση και ακουσθή κατά την εν λόγω συνεδρίασιν.

Αι αγορεύσεις γίνονται κατά την σειράν εγγραφής ή της προφορικής αιτήσεως αδείας των επιθυμούντων να αγορεύσουν, αναλόγως της περιπτώσεως. Εν περιπτώσει όμως υπάρξεως αντιθέτων γνωμών, διαδέχεται τον αγορεύσαντα αντιλέγων βουλευτής, εφ’ όσον είναι τούτο δυνατόν. Βουλευταί αγορεύοντες εκ μέρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ή των εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων πολιτικών κομματικών ομάδων, δεν υπόκεινται εις τους ανωτέρω κανόνας ως προς την σειράν αγορεύσεων.

Βουλευταί επιθυμούντες να αγορεύσωσιν επί προτάσεων αναφερομένων εις οιονδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως ή της τηρήσεως του κανονισμού ή επί του τερματισμού της συζητήσεως προηγούνται των επιθυμούντων να αγορεύσωσιν επί του υπό συζήτησιν θέματος, εν τοιαύτη δε περιπτώσει θέλει επιτραπή εις δύο βουλευτάς, ένα υπέρ της προτάσεως και ένα εναντίον της προτάσεως, όπως αγορεύσωσιν έκαστος επί δέκα πέντε λεπτά.

8. Αι αγορεύσεις εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων γίνονται από του βήματος της Βουλής των Αντιπροσώπων και απευθύνονται προς την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Αι αγορεύσεις και πάσα ετέρα διαδικασία, εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εις τας συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, μεταφράζονται ταυτοχρόνως, εκ της επισήμου γλώσσης εις ήν γίνονται, εις την ετέραν επίσημον γλώσσαν.

9. Απαγορεύονται αι διακοπαί των αγορεύσεων των βουλευτών, ή αι προσωπικαί επιθέσεις κατά βουλευτών, αι άσχετοι προς το υπό συζήτησιν θέμα εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως και κατά τας συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, εκτός εάν άλλως ορισθή δια του κανονισμού

10. Αι ψήφοι εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων καταμετρούνται ενιαίως και καταγράφονται υπό του ενός εκ των ελλήνων και του τούρκου γραμματέως της Βουλής των Αντιπροσώπων.

11. Τα πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων περιλαμβάνουσιν εξ ολοκλήρου τα καθ’ εκάστην συνεδρίασιν γενόμενα. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών τηρούνται συνοπτικώς. Οσάκις υποβληθή αντίρρησις κατά των πρακτικών συνεδριάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων, είτε προφορικώς, υπό βουλευτού κατά την αμέσως επομένην συνεδρίασιν, είτε γραπτώς, αποστελλομένη προς τον Πρόεδρον της σχετικής συνεδριάσεως, η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να αποφασίση την ανάλογον διόρθωσιν των πρακτικών.

12. Πολιτικόν κόμμα, εκπροσωπούμενον εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αριθμού βουλευτών τουλάχιστον ίσου προς το δώδεκα επί τοις εκατόν του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δύναται να σχηματίση πολιτικήν κομματικήν ομάδα δικαιουμένην αναγνωρίσεως.

Άρθρον 74
1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέρχεται εις τακτικήν σύνοδον, άνευ συγκλήσεως, την δεκάτην πέμπτην ημέραν από των γενικών εκλογών, και εν συνεχεία την αντίστοιχον ημέραν εκάστου έτους.

2. Η τακτική σύνοδος της Βουλής των Αντιπροσώπων διαρκεί επί τρείς έως έξ μήνας κατ’ έτος, ως θέλει αποφασίση η Βουλή των Αντιπροσώπων.

3. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συγκαλείται εις έκτατον σύνοδον υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη αιτήσει δέκα βουλευτών απευθυνομένη προς αμφοτέρους, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Άρθρον 75
1. Αι συνεδριάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι δημόσιαι και τα πρακτικά των εν αυτή συζητήσεων δημοσιεύονται.

2. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται, εάν θεωρήση τούτο αναγκαίον, να συνέλθη εις μυστικήν συνεδρίασιν,

κατόπιν αποφάσεως αυτής λαμβανόμενης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Άρθρον 76
1. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κηρύσσει την έναρξιν και την λήξιν εκάστης συνεδριάσεως.

2. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κηρύσσων την λήξιν της συνεδριάσεως, γνωστοποιεί συγχρόνως την συναινέσει της Βουλής των Αντιπροσώπων οριζομένην ημέραν και ώραν της προσεχούς συνεδριάσεως, και ανακοινοί εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων την ημερησίαν διάταξιν της συνεδριάσεως ταύτης, μεθ’ ό εφαρμόζονται αι διατάξεις της έκτης παραγράφου του άρθρου 73.

3. Η ημερήσια διάταξις εκτυπούται και διανέμεται εις τους βουλευτάς τουλάχιστον είκοσι τέσσαρας ώρας προ της συνεδριάσεως, εφ’ όσον όμως αναφέρεται εις θέμα τελούν ήδη υπό συζήτησιν, η διανομή διενεργείται εις οιονδήποτε χρονικόν σημείον προ της συνεδριάσεως.

Άρθρον 77
1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ευρίσκεται εν απαρτία, εφ’ όσον παρίσταται τουλάχιστον το έν τρίτον του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

2. Συζήτησις αναφερόμενη εις οιονδήποτε καθωρισμένον θέμα δύναται να διακοπή άπαξ επί είκοσι τέσσαρας ώρας, τη αιτήσει της πλειοψηφίας των παρόντων κατά την συνεδρίασιν βουλευτών εκατέρας κοινότητος.

Άρθρον 78
1. Οι νόμοι και αι αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων ψηφίζονται δι’ απλής πλειοψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών.

2. Πάσα τροποποίησις του εκλογικού νόμου, ως και η ψήφισις νόμου αφορώντας εις τα δημαρχεία και παντός νόμου επιβάλλοντος φόρους ή τέλη, απαιτεί χωριστήν απλήν πλειοψηφίαν των υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητος αντιστοίχως εκλεγομένων βουλετών, των μετεχόντων της ψηφοφορίας.

Άρθρον 79
1. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται ν’ απευθύνωνται δια μηνυμάτων προς την Βουλήν των Αντιπροσώπων, ή να διαβιβάζωσι προς την Βουλήν των Αντιπροσώπων τας απόψεις αυτών δια των υπουργών.

2. Οι υπουργοί δύναται να παρακολουθώσι τας συνεδριάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων ή οιασδήποτε εν των κοινοβουλευτικών επιτροπών, και να προβαίνωσιν εις δηλώσεις ή να πληροφορώσι την Βουλήν των Αντιπροσώπων ή οιανδήποτε εκ των κοινοβουλευτικών επιτροπών επί παντός θέματος της αρμοδιότητος αυτών.

Άρθρον 80
1. Το δικαίωμα της υποβολής προτάσεων νόμων ανήκει εις τους βουλευτάς, και νομοσχεδίων εις τους υπουργούς.

2. Ουδεμία πρότασις νόμου συνεπαγομένη αύξησιν των υπό του προϋπολογισμού προβλεπομένων εξόδων δύναται να υποβληθή υπό βουλευτού.

Άρθρον 81
1. Ο προϋπολογισμός κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων το αργότερον τρεις μήνας προ της υπό του νόμου καθοριζομένης ημερομηνίας ενάρξεως του οικονομικού έτους, και ψηφίζεται υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της ημερομηνίας ενάρξεως του οικονομικού έτους.

2. Εντός τριών μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους, κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς έγκρισιν ο τελικός απολογισμός.

Άρθρον 82
Οι νόμοι και αι αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων τίθενται εν ισχύι από της δημοσιεύσεως αυτών εις την επίσημον εφμερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν ορίζηται διάφορος ημερομηνία εν τω δημοσιευομένω νόμω ή αποφάσει.

Άρθρον 83
1. Οι βουλευταί δεν υπόκεινται εις ποινικήν δίωξιν και δεν ευθύνονται αστικώς ένεκεν οιασδήποτε εκφρασθείσης γνώμης ή ψήφου, δοθείσης υπ' αυτών εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

2. Ο βουλευτής δεν δύναται άνευ αδείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου να διωχθή, συλληφθή ή φυλακισθή, εφ' όσον χρόνον εξακολουθεί να είναι βουλευτής.

Τοιαύτη άδεια δεν απαιτείται επί αδικήματος εποσύροντος ποινήν θανάτου ή φυλακίσεως πέντε ετών και άνω, εφ' όσον ο αδικοπραγήσας κατελήφθη επ' αυτοφώρω. Εις την περίπτωσιν ταύτην το Ανώτατον Δικαστήριον, ειδοποιούμενον παρευθύς υπό της αρμοδίας αρχής, αποφασίζει επί της παροχής ή μη της αδείας συνεχίσεως της διώξεως ή της κρατήσεως, εφ' όσον χρόνον ο αδικοπραγήσας εξακολουθεί να είναι βουλευτής.

3. Εάν το Ανώτατον Δικαστήριον αρνηθή να παράσχη την άδειαν προς δίωξιν του
βουλευτού, ο χρόνος, καθ' όν ο βουλευτής δεν δύναται να διωχθή, δεν συνυπολογίζεται εις τον χρόνον παραγραφής του περί ού πρόκειται αδικήματος.

4. Εάν το Ανώτατον Δικαστήριον αρνηθή να παράσχη την άδειαν προς εκτέλεσιν αποφάσεως φυλακίσεως, επιβληθείσης εις βουλευτήν υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, η εκτέλεσις της αποφάσεως ταύτης αναβάλλεται, μέχρις ού ο καταδικασθείς παύση να είναι βουλευτής.

Άρθρον 84
1. Οι βουλευταί λαμβάνουσιν εκ του δημοσίου ταμείου αποζημίωσιν, οριζομένην δια νόμου.

2. Οιασδήποτε αύξησις της αποζημιώσεως ταύτης δεν δύναται να τεθή εν ισχύι κατά την διάρκειαν της πςριόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθ’ ήν απεφασίσθη η τοιαύτη αύξησις.

Άρθρον 85
Παν θέμα σχετικόν προς τα προσόντα εκλογιμότητος των υποψηφίων και πάσα ένστασις κατά των εκλογών εκδικάζονται οριστικώς και αμετακλήτως υπό του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.


<<--- κεντρική σελίδα

 

 

 

Please Visit: Donate $5 to $20 to Kypros-Net

[Home] [Current News] [Kypros-Net] [Projects] [Government of Cyprus] [Mirrors]
[Arachne] [Eureka] [Message Boards] [Chatroom] [Postcards] [Site-map] [What's New] [Feedback]
[Free Webpages] [Auctions] [Learn Greek] [Real Video] [Guestbook] [Awards] [Bookmark] [Search] [Statistics]