Back to Kypros-Net main page
Home News Agrino Search Eureka Projects Mirrors

 

 

 

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

 
Μέρος VII. Περί της Δημοσίας ΥπηρεσίαςΚεφάλαιον Ι - Γενικαί Διατάξεις

Άρθρον 122
Εν τω παρόντι κεφαλαίω, οι κάτωθι όροι, εκτός εάν εκ της εν δεδομένη αλληλουχία χρήσεως όρου τίνος προκύπτει άλλο τι, σημαίνουσι:

Ο όρος 'δημοσία θέσις ή αξίωμα' σημαίνει θέσιν ή αξίωμα εν τη δημοσία υπηρεσία.

Ο όρος 'δημόσιος υπάλληλος' δηλοί τον κατέχοντα μονίμως ή προσωρινώς δημοσίαν θέσιν ή αξίωμα ή τον αναπληρούντα τον μόνιμον κάτοχον.

Ο όρος 'δημοσία υπηρεσία' σημαίνει υπηρεσίαν υπαγομένην εις την Δημοκρατίαν, πλην της υπηρεσίας εν τω στρατώ ή εν τοις σώμασιν ασφαλείας της Δημοκρατίας, και περιλαμβάνει υπηρεσίαν παρά τω Οργανισμώ Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, τω Ραδιοφωνικώ Ιδρύματι Κύπρου και τω Οργανισμώ Ηλεκτρισμού Κύπρου, και παρ’ οιωδήποτε ετέρω νομικώ προσώπω δημοσίου δικαίου άνευ νομικής προσωπικότητος, ιδρυομένοις προς το δημόσιον συμφέρον υπό νόμου, των οποίων τα κεφάλαια είτε είναι ηγγυημένα υπό της Δημοκρατίας, εν ή δε περιπτώσει η επιχείρησις ασκείται αποκλειστικώς υπό τοιούτου νομικού προσώπου ή οργανισμού, εφ’ όσον ή διοίκησις αυτού τελεί υπό τον έλεγχον της Δημοκρατίας. Ο εν αρχή όρος δεν περιλαμβάνει, όμως, υπηρεσίαν εις θέσιν ή αξίωμα ού ο διορισμός ή η πλήρωσις δυνάμει του Συντάγματος ενεργείται από κοινού υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, ουδέ υπηρεσίαν εργατών, εκτός εάν ούτοι απασχολώνται τακτικώς ως εργάται εις μόνιμα έργα της Δημοκρατίας ή οιουδήποτε εκ των ειρημένων νομικών προσώπων ή οργανισμών.

Άρθρον 123
1. Η δημοσία υπηρεσία αποτελείται κατά εβδομήκοντα επί τοις εκατόν εξ Ελλήνων και κατά τριάκοντα επί τοις εκατόν εκ Τούρκων.

2. Η ποσοτική αύτη κατανομή εφαρμόζεται, καθ’ ό μέτρον καθίσταται τούτο πρακτικώς δυνατόν, εις άπαντας τους βαθμούς της ιεραρχίας εν τη δημοσία υπηρεσία.

3. Εις περιοχάς ή τοποθεσίας, ένθα εκατέρα κοινότης αποτελεί πλειοψηφίαν προσεγγίζουσαν τα εκατόν επί τοις εκατόν, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι τοποθετημένοι ή επιφορτισμένοι δι’ υπηρεσίας εις τοιαύτας περιοχάς ή τοποθεσίας, δέον να ανήκωσιν εις την εν λόγω κοινότητα.

Άρθρον 124
1. Συνιστάται επιτροπή δημοσίας υπηρεσίας συγκειμένη εξ ενός προέδρου και εννέα άλλων μελών, διοριζομένων από κοινού υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

2. Επτά εκ των μελών της επιτροπής είναι Έλληνες και τρείς Τούρκοι

3. Έκαστον μέλος της επιτροπής διορίζεται διά περίοδον έξ ετών, δύναται όμως να υποβάλη οποτεδήποτε ιδιογραφώς παραίτησιν, απευθυνομένην προς τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της Δημοκρατίας.

4. Η αντιμισθία, ως και οι έτεροι όροι υπηρεσίας μέλους της επιτροπής, θέλουσιν ορισθή δια νόμου, και δεν δύναται να μεταβληθώσι δυσμενώς δια το μέλος μετά τον διορισμόν αυτού,

5. Τα μέλη της επιτροπής δεν δύναται ν απολυθώσιν, ειμή υφ’ ούς όρους και καθ’ όν τρόπον οι δικασταί του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

6. (1) Ουδείς δύναται να διορισθή ως μέλος της επιτροπής, εάν δεν είναι υπήκοος της Δημοκρατίας, δεν είναι αμέμπου χαρακτήρος και δεν έχη τα προσόντα εκλογής αυτού ως βουλευτού.

(2) Ουδείς δύναται να διορισθή ή να παραμείνη ως μέλος της επιτροπής, εφ’ όσον διατελεί ή διετέλεσε κατά τους δώδεκα προηγουμένους του διορισμού αυτού μήνας προκειμένου περί του προέδρου αυτής, ή κατά τους έξ προηγουμένους του διορισμού αυτού μήνας προκειμένου περί οιουδήποτε ετέρου μέλους:

(α) υπουργός,

(β) βουλευτής ή μέλος εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεως,

(γ) δημόσιος υπάλληλος ή πρόσωπον ανήκον εις τας ενόπλους δυνάμεις,

(δ) υπάλληλος οιασδήποτε τοπικής αρχής ή νομικού προσώπου ή οργανισμού κοινής ωφέλειας ιδρυθέντος δια νόμου προς το δημόσιον συμφέρον, και

(ε) μέλος συντεχνίας ή σωματείου ή οργανώσεως ανηκούσης εις αυτήν.

7. Εάν οιονδήποτε μέλος της επιτροπής τελή εν αδεία, ή αδυνατή να ασκήση τα καθήκοντα αυτού ένεκεν απουσίας αυτού εκτός των ορίων της Δημοκρατίας ή ένεκεν οιουδήποτε άλλου λόγου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δύνανται από κοινού να διορίσωσιν οιονδήποτε πρόσωπον, όπερ συγκεντροί τα απαιτούμενα προσόντα, εις την θέσιν του απουσιάζοντος ή κωλυομένου προς άσκησιν των καθηκόντων αυτού, εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η απουσία ή το κώλυμα.

Άρθρον 125
1. Επιφυλασσομένης πάσας ετέρας εν τω Συντάγματι ρητής διατάξεως περί οιουδήποτε των εν τη παρούση παραγράφω θεμάτων, και τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε νόμου, η επιτροπή δημοσίας υπηρεσίας οφείλει να κατανέμη τας δημοσίας θέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και να διορίζη, μονιμοποιή, εντάσση εις την δύναμιν των μονίμων ή των δικαιουμένων συντάξεως υπαλλήλων, προάγη, μεταθέτη, καθιστά συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους, και να ασκή πειθαρχικήν εξουσίαν επ’ αυτών, περιλαμβανομένων της απολύσεως ή της απαλλαγής από των καθηκόντων αυτών.

2. Ο πρόεδρος συγκαλεί εις συνεδρίασιν την επιτροπήν και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής, τηρουμένων των κάτωθι, ήτοι ότι:

(α) ουδεμία συνεδρίασις γίνεται, εφ’ όσον δεν έχουσι προηγουμένως ειδιποιηθή περί ταύτης άπαντα τα μέλη της επιτροπής,

(β) εις περίπτωσιν ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν δικαιούται δευτέρας ή νικώσης ψήφου.

3. (1) Τηρουμένων των επομένων διατάξεων της παρούσης παραγράφου, οιαδήποτε απόφασις της επιτροπής λαμβάνεται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των μελών αυτής.

(2) Εν περιπτώσει διορισμού ή προβιβασμού προς πλήρωσιν κενής ή το πρώτον συσταθείσης θέσεως, η απόφασις ως προς την πλήρωσιν ταύτης, συνφώνως ταις διατάξεσι του Συντάγματος, υπό Έλληνος ή Τούρκου λαμβάνεται δι΄απολύτου πλειοψηφίας, εις ήν δέον να περιλαμβάνωνται αι ψήφοι τπυλάχιστον δύο εκ των τουρκικών μελών της επιτροπής εάν όμως τοιαύτη απόφασις δεν δύναται να ληφθή δια της ανωτέρω οριζομένης πλειοψηφίας, το ζήτημα παραπέμπεται υπό της επιτροπής εις το Ανώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον, ίνα τούτο αποφασίση σχετικώς. Η απόφασις του Δικαστηρίου τούτου είναι οριστική, δεσμεύουσα την επιτροπήν.

(3) Οσάκις η απόφασις αφορά αποκλειστικώς εις Τούρκον, αύτη λαμβάνεται δι’ απολύτου πλειοψηφίας, εις ήν δέον να περιλαμβάνωνται αι ψήφοι τουλάχιστον δύο τουρκικών μελών της επιτροπής.

(4) Οσάκις η απόφασις αφορά εις επιλογήν Έλληνος ή Τούρκου προς διοριμόν ή προαγωγήν, αύτη λαμβάνεται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) της παρούσης παραγράφου, δι’ απολύτου πλειοψηφίας παρά ταύτα, η ομόφωνος πρότασις πέντε ελληνικών μελών της επιτροπής, προκειμένου περί επιλογής Έλληνος, ή η ομόφωνος πρότασις τριών τουρκικών μελών, προκειμένου περί εκλογής Τούρκου, δεσμεύουσι την επιτροπήν.

Κεφάλαιον ΙΙ - Ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστού

Άρθρον 126
1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουσιν απο κοινού δύο ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως γενικόν λογιστήν και βοηθόν γενικού λογιστού, τηρουμένου του κανόνος, ότι ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστού δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα.

2. Ο γενικός λογιστής είναι ο προϊστάμενος του θησαυροφυλακείου και ο βοηθός γενικού λογιστού έπεται αυτώ.

3. Η εκ της υπηρεσίας αποχώρησις και πας πειθαρχικός έλεγχος, περιλαμβανομένης της απολύσεως και της απομακρύνσεως εκ της υπηρεσίας, του γενικού λογιστού και του βοηθού γενικού λογιστού, υπάγονται εις την αρμοδιότητα της επιτροπής δημοσίας υπηρεσίας.

Άρθρον 127
1. Ο γενικός λογιστής, βοηθούμενος υπό του βοηθού γενικού λογιστού, διευθύνει και επιβλέπει πάσαν λογιστικήν εργασίαν σχετικήν προς τα χρηματικά διαθέσιμα και το λοιπόν ενεργητικόν, ών η διαχείρισις γίνεται υπό της Δημοκρατίας ή εν ονόματι αυτής, και προς τας αναληφθείσας υπό της Δημοκρατίας ή δια λογαριασμόν αυτής υποχρεώσεως. Τηρουμένων δε των διατάξεων του Συντάγματος ή οιουδήποτε νόμου, δέχεται και ενεργεί πάσαν πληρωμήν χρημάτων της Δημοκρατίας.

2. Ο γενικός λογιστής, βοηθούμενος υπό του βοηθού γενικού λογιστού, ασκεί πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί παν έτερον καθήκον ή υπηρεσίαν καθοριζομένην εις τούτον δια νόμου.

3. Αι εν τω παρόντι κεφαλαίω οριζόμεναι εξουσίαι και καθήκοντα του γενικού λογιστού δύναται να ασκώνται και η καθοριζομένη υπηρεσία να εκτελείται είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ υπαλλήλων υπαγομένων υπ’ αυτόν και ενεργούντων υπό και συμφώνως προς τας οδηγίας αυτού.

Άρθρον 128
1. Ο βοηθός γενικού λογιστού έχει την εξουσίαν και εκτελεί τας υπηρεσίας και καθήκοντα, άτινα κανονικώς εμπίπτουσιν εις την αρμοδιότητα αυτού. Ούτος ωσαύτως δύναται, υποκείμενος εις τας οδηγίας του γενικού λογιστού, να ασκή πάσαν εξουσίαν και να εκτελή πάσαν υπηρεσίαν και καθήκον εμπεπιστευμένον εις τον γενικόν λογιστήν δυνάμει τιυ Συντάγματος ή του νόμου.

2. Ο βοηθός γενικού λογιστού αναπληροί τον γενικόν λογιστήν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων αυτού, εν περιπτώσει απουσίας ή πρόσκαιρης κωλύματος αυτού.


<<--- κεντρική σελίδα

 

 

Please Visit: Find Cyprus! Custom Google Search for Cyprus

[Home] [Current News] [Kypros-Net] [Projects] [Government of Cyprus] [Mirrors]
[Arachne] [Eureka] [Message Boards] [Chatroom] [Postcards] [Site-map] [What's New] [Feedback]
[Free Webpages] [Auctions] [Learn Greek] [Real Video] [Guestbook] [Awards] [Bookmark] [Search] [Statistics]