Ποια δικαιώματα διακηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη;

Τα πρώτα δύο άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης τονίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι χωρίς διάκριση, γενιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα και παραθέτει τις βασικές αρχές της ισότητας και μη διάκρισης στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Τα επόμενα 19 άρθρα ασχολούνται με τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα τα οποία όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται. Αυτά τα άρθρα περιλαμβάνουν τα δικαιώματα για:

 • ζωή, ελευθερία και προσωπική ασφάλεια
 • ελευθερία από δουλεία και υποτέλεια -
 • ελευθερία από βασανιστήρια, και σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
 • αναγνώριση της οντότητας του ατόμου ενώπιον του νόμου
 • ίση προστασία από το νόμο
 • μια αποτελεσματική άσκηση δικαστικής θεραπείας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • ελευθερία από αυθαίρετη σύλληψη, κράτηση ή εξορία
 • δίκαιη εκδίκαση και δημόσια ακρόαση από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο
 • το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής
 • αποτροπή από καταδίκη για μια πράξη η οποία δεν ήταν ποινικό αδίκημα κατά το χρόνο που διεπράχθει
 • ελευθερία από αυθαίρετη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία
 • ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης περιλαμβανομένου του δικαιώματος
 • να εγκαταλείπει κάποιος οποιαδήποτε χώρα και να επιστρέφει στη δική του.
 • άσυλο
 • μια ιθαγένεια
 • σύναψη γάμου και δημιουργία οικογένειας
 • ιδιοκτησία
 • ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας
 • ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης
 • ελευθερία ειρηνικών συγκεντρώσεων και συνεταιρισμούv
 • συμμετοχή του καθενός στη διακυβέρνηση της χώρας του
 • ίση πρόσβαση του καθενός στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του
 • Τα επόμενα εφτά άρθρα (22 μέχρι 28) ασχολούνται με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων για:
 • κοινωνική ασφάλιση
 • εργασία και ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος
 • ίση αμοιβή για ίση εργασία
 • δίκαιη και ικανοποιητική αμοιβή, που να διασφαλίζει ένα τρόπο ζωής που αρμόζει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
 • ίδρυση και συμμετοχή σε συνδικάτα
 • ανάπαυση και ελεύθερο χρόνο
 • βιωτικό επίπεδο ικανοποιητικό για υγεία και ευημερία (που περιλαμβάνει τροφή, ρουχισμό, στέγαση και ιατρική περίθαλψη)
 • ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αρρώστειας, αναπηρίας, χηρείας, γεροντικής ηλικίας ή άλλων περιστάσεων ανεξάρτητων από τη θέληση του ατόμου
 • προστασία της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας
 • εκπαίδευση, με τους γονείς να έχουν κατά προτεραιότητα το δικαίωμα να επιλέγουν τον τύπο της εκπαίδευσης που θα δοθεί στα παιδιά τους
 • συμμετοχή του καθενός στην πολιτιστική ζωή της κοινότητάς του
 • προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων του καθενός, που απορρέουν από συγγραφή επιστημονικών, λογοτεχνικών ή καλιτεχνικών παραγωγών του.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 28, ο καθένας δικαιούται να απολαμβάνει κοινωνική και διεθνή τάξη, όπου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη να μπορούν να υλοποιούνται πλήρως.

  Το άρθρο 29 λέει ότι ο καθένας έχει καθήκοντα στην κοινότητα μέσα στην οποία και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και πλήρης ανάπτυξη της πρσωπικότητάς του. Αυτό το άρθρο προσθέτει ότι, στην άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, ο καθένας θα μπορεί να υπόκειται μόνο στους περιορισμούς που καθιερώθηκαν με νόμο, για να διασφαλίζεται η οφειλόμενη αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων και για ικανοποίηση των δίκαιων απαιτήσεων της ηθικής, της δημόσιας τάξης και ης γενικής ευημερίας. Αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες δε θα μπορούν να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

  Το τελευταίο άρθρο λέει ότι τίποτα μέσα στη Διακήρυξη δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι παρέχει σε οποιαδήποτε Χώρα, σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο το δικαίωμα να κάνει οτιδήποτε που να αποβλέπει στην εξουδετέρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που εξαγγέλονται στη Διακήρυξη.

  Τι είναι τα Διεθνή Σύμφωνα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

  Τα Διεθνή Σύμφωνα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι συμφωνίες τις οποίες οι συμβαλλόμενες Χώρες μέλη - δηλαδή έθνη που έχουν συμφωνήσει επίσημα να δεσμεύονται με τις πρόνοιες τους - ανέλαβαν να σέβονται, να διασφαλίσουν και να προβαίνουν σε βήματα για την πλήρη πραγμάτωση ενός πλατιού φάσματος δικαιωμάτων.

  Υπάρχουν δυο τέτοια Σύμφωνα: το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Υιοθετήθηκαν και τα δύο από τη Γενική Συνέλευση και τέθηκαν προς υπογραφή το Δεκέμβριο του 1966 και τέθηκαν σε εφαρμογή και τα δύο το 1976.

  Τα Σύμφωνα αναγνωρίζουν και ορίζουν με πολλές λεπτομέρειες τα πιο πολλά από τα δικαιώματα που αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη και καταπιάνονται επίσης με μερικά επιπρόσθετα δικαιώματα. Κάθε Σύμφωνο διαλαμβάνει επίσης την ίδρυση ενός μηχανισμού διά μέσου του οποίου τα σώματα των Ηνωμένων Εθνών επιβλέπουν την εφαρμογή των προστατευομένων δικαιωμάτων από τις Χώρες μέρη. Μια Επιτροπή για Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, έχει εγκαθιδρυθεί από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, ώστε να επιθεωρεί την πρόοδο των συμβαλλομένων Χωρών μερών στην εφαρμογή του Συμφώνου σε Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Η εφαρμογή του Αστικού και Πολιτικού Συμφώνου είναι στα χέρια ενός άλλου σώματος από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group