Ποια δικαιώματα προστατεύονται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα;

Κατ' αρχή, το Σύμφωνο θέτει την αρχή ότι "όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης". Αυτό σημαίνει, εξηγεί το Σύμφωνο, ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα ελεύθερα να καθορίσουν το πολιτικό τους καθεστώς και ελεύθερα να ασκήσουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη. Έχουν το δικαίωμα, για δικό τους λογαριασμό να διαθέτουν ελεύθερα τους πόρους και το φυσικό τους πλούτο. Το Σύμφωνο προβλέπει, επίσης, ότι οι Χώρες μέρη του θα διασφαλίζουν σε όλα τα άτομα μέσα στην επικράτειά τους, χωρίς διάκριση, όλα τα δικαίωμα που καταγράφονται στο Σύμφωνο.

Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το Σύμφωνο περιλαμβάνουν το δικαίωμα της εργασίας, της ελεύθερης εκλογής επαγγελμάτων, των δίκαιων και ευνοϊκών συνθηκών εργασίας, της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας και το δικαίωμα της ανάπαυσης και του ελεύθερου χρόνου. Αναγνωρίζονται επίσης το δικαίωμα της δημιουργίας και της συμμετοχής σε συντεχνίες, το δικαίωμα της απεργίας καθώς και το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλειας, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει να εξασφαλίζεται προστασία και βοήθεια για την οικογένεια και να παρέχεται ειδική προστασία στις μητέρες και τα παιδιά. Το Σύμφωνο δηλώνει επίσης ότι ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής είναι δικαίωμα του κάθε ατόμου και αυτό περιλαμβάνει ικανοποιητικό φαγητό, ντύσιμο και στέγαση. Το θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός να είναι απαλλαγμένος από την πείνα τυγχάνει ιδιαίτερης αναγνώρισης. Ο καθένας έχει το δικαίωμα για το πιο ψηλό εφικτό επίπεδο σωματικής και πνευματικής υγείας και για μια μόρφωση.

Οι συμβαλλόμενες Χώρες μέρη πρέπει να εξασφαλίζουν ελεύθερη και υποχρεωτική στοιχειώδη εκπαίδευση. διευθετήσεις θα πρέπει να γίνονται ώστε να υπάρχει διαθέσιμη και προσιτή σε όλους μέση εκπαίδευση. Θα πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση. Οι γονείς και οι νόμιμοι κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν ελεύθερη επιλογή σχολείου για τα παιδιά τους και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται η θρησκευτική και ηθική τους εκπαίδευση.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να παίρνει μέρος στην πολιτιστική ζωή και να απολαμβάνει τα ωφέλη των επιστημονικών ανακαλύψεων. Βήματα πρέπει να γίνονται για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και διάδοση της επιστήμης και της μόρφωσης. Η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και της δημιουργικής δραστηριότητας πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και ο καθένας να έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει τα ωφέλη της δικής του έρευνας και δημιουργικής δραστηριότητας.