Ποια δικαιώματα προστατεύει το Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων;

Όπως ακριβώς το Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, έτσι και το Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα αρχίζει δηλώνοντας ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και μπορούν ελεύθερα να διαθέτουν τους δικούς τους πόρους και το δικό τους φυσικό πλούτο. Το Αρθρο 2 του Συμφώνου προνοεί ότι, κάθε συμβαλλόμενη Χώρα μέρος θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο Σύμφωνο, χωρίς διάκριση, για όλα τα άτομα μέσα στην επικράτειά της.

Το Σύμφωνο εγγυάται το δικαίωμα της ζωής στον καθένα. Κανένας δε θα πρέπει αυθαίρετα να αποστερείται της ζωής του. Σε χώρες οι οποίες δεν έχουν καταργήσει την ποινή του θανάτου, καταδίκη σε θάνατο θα μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα πιο σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με το νόμο. Κανένας δε θα πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία. κανένας δε θα πρέπει να κρατείται υπόδουλος. κανένας δε θα πρέπει να υπόκειται σε αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση. Κάθε άτομο που συλλαμβάνεται πρέπει να πληροφορείται, την ίδια στιγμή της σύλληψης, την αιτία της σύλληψης, και όποιος συλλαμβάνεται ή κρατείται με την κατηγορία διάπραξης εγκλήματος θα πρέπει να προσάγεται πάραυτα ενώπιον δικαστή ή άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου. κάθε άτομο που υπήρξε θύμα παράνομης σύλληψης ή κράτησης θα πρέπει να έχει το απαραβίαστο δικαίωμα της αποζημίωσης.

Το Σύμφωνο εγγυάται επίσης ότι όλα τα πρόσωπα που αποστερούνται της ελευθερίας τους πρέπει να τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρισης και ότι κανένας δε θα πρέπει να φυλακίζεται με μόνο αιτιολογικό την αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης. Το Σύμφωνο προβλέπει ελευθερία διακίνησης - περιλαμβανομένου του δικαιώματος να φεύγει κανείς από μια χώρα - και ελευθερία στην επιλογή διαμονής. Το Σύμφωνο θέτει περιορισμούς στην απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στην επικράτεια της συμβαλλόμενης Χώρας. Υπάρχουν πρόνοιες, στο Σύμφωνο, για την ισότητα όλων των ατόμων ενώπιον των δικαστηρίων και για εγγυήσεις σε αστικές και ποινικές διαδικασίες. Ποινική νομοθεσία με αναδρομική ισχύ απαγορεύεται και αναγνωρίζεται το δικαίωμα του καθενός να αντιμετωπίζεται ως οντότητα ενώπιον του νόμου. Αυθαίρετη ή παράνομη παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή του ατόμου, την οικογένεια, την οικία ή την αλληλογραφία απαγορεύεται.

Επιπρόσθετα, το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας καθώς και το δικαίωμα της έκφρασης - περιλαμβανομένου του δικαιώματος της αναζήτησης, λήψης ή ανακοίνωσης πληροφοριών - αναγνωρίζονται. Το Σύμφωνο ακόμα προβλέπει την απαγόρευση με νόμο κάθε προπαγάνδας για πόλεμο ή κάθε συνηγορία για εθνικό, φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος που συνιστά υποκίνηση σε διακρίσεις, έχθρα ή βία. Αναγνωρίζεται επίσης το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικά και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι ελεύθερα.

Το δικαίωμα των ανδρών και των γυναικών, σε ηλικία γάμου, να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια, και η αρχή της ισότητας των δικαιωμάτων και των ευθυνών των συζύγων στη σύναψη του γάμου, κατά τη διάρκεια του γάμου και στη λύση του, αναγνωρίζονται επίσης.

Το δικαίωμα κάθε παιδιού, χωρίς διάκριση, για αναγκαία μέτρα προστασίας εκ μέρους της οικογένειάς του, της κοινωνίας και της συμβαλλόμενης Χώρας μέρους, αναγνωρίζεται, αφού είναι δικαίωμα του παιδιού να αποκτά εθνικότητα.

Αναγνωρίζεται το δικαίωμα κάθε πολίτη να παίρνει μέρος στα δημόσια πράγματα, να εκλέγει και να εκλέγεται, και να έχει πρόσβαση, στα πλαίσια της ισότητας, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του. Ολα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και δικαιούνται ίσης προστασίας από το νόμο. Τέλος, απαιτούνται μέτρα για την προστασία εθνικών, θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων που μπορεί να υπάρχουν σε Χώρες συμβαλλόμενα μέρη του Συμφώνου.

Το Σύμφωνο υποχρεώνει κάθε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος του Συμφώνου να διασφαλίζει ότι εάν τα δικαιώματα κάποιου ατόμου παραβιασθούν, θα τυγχάνει μιας αποτελεσματικής θεραπείας μέσα στην εν λόγω χώρα.