Τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα Έθνη για αντιμετώπιση των φυλετικών διακρίσεων

Η αντίθεση του Οργανισμού στις φυλετικές διακρίσεις φαίνεται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επαναλαμβάνεται σε διαδοχικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις φυλετικές διακρίσεις στη Νότια Αφρική, όπου παρουσιάζοντο με τη μορφή του συστήματος της κρατικής επιβολής, γνωστού ως Πολιτική του Φυλετικού Διαχωρισμού (Αpartheid). Τα Ηνωμένα Εθνη είχαν κάνει ειδικές προσπάθειες για να επιφέρουν αλλαγή σε τέτοιες πολιτικές.

Το 1963, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα υιοθέτησε την Διακήρυξη για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων Ολων των Τύπων, η οποία επιβεβαιώνει ότι διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα ή την εθνική καταγωγή είναι προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, άρνηση των αρχών του Χάρτη, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα εμπόδιο στις φιλικές σχέσεις μεταξύ των εθνών.

Το 1965, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων Ολων των Τύπων, η οποία ζητά τερματισμό των διακρίσεων και την προώθηση της κατανόησης μεταξύ όλων των φυλών. Βασισμένη στην πεποίθηση "ότι οποιοδήποτε δόγμα ανωτερότητας βασισμένο σε φυλετικές διαφορές είναι επιστημονικά λάθος, ηθικά καταδικαστέο, κοινωνικά άδικο και επικίνδυνο και έτσι δεν υπάρχει δικαιολογία για φυλετικές διακρίσεις, στη θεωρία ή στην πράξη, οπουδήποτε". Η Σύμβαση όρισε ως διακρίσεις, "οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό ή προτίμηση βασισμένη σε φυλή, χρώμα, καταγωγή, ή εθνικότητα ή εθνική καταγωγή η οποία έχει πρόθεση ή αποτέλεσμα την ακύρωση ή καταστροφή της αναγνώρισης, της απόλαυσης ή άσκησης, σε ίση βάση, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελειωδών ελευθεριών στο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή οποιοδήποτε άλλο πεδίο της δημόσιας ζωής."

Πάνω από τα τρία τέταρτα των μελών των Ηνωμένων Εθνών είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτής της συμφωνίας, η οποία τα υποχρεώνει να αποκλείουν τις φυλετικές διακρίσεις, να απαγορεύουν πρακτικές διακρίσεων και όπου δικαιολογείται, να διασφαλίζουν την ικανοποιητική ανάπτυξη και προστασία των διαφόρων φυλετικών ομάδων. Τα υποχρεώνει, επίσης, να κηρύσσουν τιμωρητέα με νόμο τη διασπορά ιδεών βασισμένων σε φυλετική ανωτερότητα ή μίσος και να κηρύσσουν παράνομη κάθε οργάνωση που προωθεί το ρατσισμό.

Το 1969, ιδρύθηκε η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων κάτω από τη Σύμβαση ώστε να μελετά εκθέσεις από Χώρες μέρη για μέτρα που υιοθέτησαν για εφαρμογή της Σύμβασης. Η Επιτροπή που αποτελείται από 18 ειδικούς, είναι εξουσιοδοτημένη να μελετά τις εκθέσεις με αντιπροσώπους των αναμεμιγμένων Χωρών και να κάνει εισηγήσεις και εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Είναι επίσης εξουσιοδοτημένη να συμβιβάζει διαφωνίες μεταξύ κρατών μελών και να κάνει εισηγήσεις για επίλυση τέτοιων διαφωνιών και μπορεί να ακούει παράπονα από άτομα ή ομάδες δεδομένου ότι οι Κυβερνήσεις τους αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα της Επιτροπής. Δώδεκα χώρες μέχρι στιγμής (1987) έχουν αναγνωρίσει την αρμοδιότητα της Επιτροπής σ'αυτό το ζήτημα.

Η Συνέλευση καθόρισε τη δεκαετία 1973-1983 ως τη Δεκαετία για Δράση για Καταπολέμηση του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων και κάλεσε όλα τα Κράτη να εργαστούν για προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά για εξάλειψη του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, για αναχαίτιση κάθε εξάπλωσης ρατσιστικών πολιτικών ιδεών, για τερματισμό ρατσιστικών καθεστώτων και για απομόνωση και διάλυση απατηλών πεποιθήσεων που συμβάλλουν στο ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις. Το 1978 η Παγκόσμια Διάσκεψη για καταπολέμηση των Φυλετικών Διακρίσεων, που συνήλθε στη Γενεύη, υιοθέτησε Πρόγραμμα Δράσης για το δεύτερο μισό της Δεκαετίας.

Η Δεύτερη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων, που έγινε στη Γενεύη, το 1983, υιοθέτησε Διακήρυξη που καταδίκαζε το ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις και Πρόγραμμα Δράσης για δεύτερη Δεκαετία για Καταπολέμηση του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων. Αυτό το πρόγραμμα περιέχει προτάσεις για δράση ενάντια στην Πολιτική Φυλετικού Διαχωρισμού, περιλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της δράσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της προστασίας των μειονοτικών ομάδων, των διαδικασιών προσφυγής για θύματα φυλετικών διακρίσεων, των εθνικών νομοσχεδίων και της δράσης από μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η Συνέλευση όρισε την 21η Μαρτίου να γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων. Αυτή είναι η επέτειος της ημερομηνίας του 1960 όταν κάπου 70 ειρηνικοί Αφρικάνοι διαδηλωτές εναντίον των κανονισμών ελέγχου της διακίνησης των Μαύρων και των Έγχρωμων στη Νότιο Αφρική γνωστών ως "pass laws", σκοτώθηκαν και πάνω από 180 τραυματίστηκαν στη Sharpeville της Νοτίου Αφρικής.Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group