Πρόλογος


Το 1988 αποτελεί την τεσσαρακοστή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για τα Ηνωμένα 'Εθνη να ενισχύσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επικέντρωση σε παγκόσμια κλίμακα, της δημόσιας προσοχής στην προώθηση και προστασία των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. `Ενα στοιχείο κλειδί στην υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πράγματι η γνώση από κάθε πρόσωπο των αναφαίρετων δικαιωμάτων του και των μέσων που υπάρχουν για την προστασία τους. Ελπίζεται ότι αυτό το βιβλιαράκι "Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ερωτήσεις και Απαντήσεις" θα βοηθήσει ένα πιο ευρύ κοινό στην καλύτερη κατανόηση των βασικών του ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη γνώση των μηχανισμών που διαθέτουν αφ' ενός μεν τα Ηνωμένα `Εθνη για προώθηση και προστασία τους και αφ' ετέρου των διεθνών μηχανισμών που είναι διαθέσιμοι για υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων.


Jan Martenson
Under - Secretary - General for Human Rights


Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group