19.Τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα 'Εθνη για αντιμετώπιση των φυλετικών διακρίσεων;

20.Ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Εθνών για την Πολιτική Φυλετικού Διαχωρισμού (Apartheid);

21.Τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα 'Εθνη για το Αpartheid;

22.Υπάρχει σύμβαση εναντίον του Αpartheid;

23.Τα Ηνωμένα 'Εθνη έχουν πάρει μέτρα εναντίον του Αpartheid σε μη πολιτικά επίπεδα;

24.Τα Ηνωμένα 'Εθνη κάνουν οτιδήποτε για να αποθαρρύνουν τη Ναζιστική ιδεολογία;

25.Τι κάνουν τα Ηνωμένα 'Εθνη για τη δουλεία και παρόμοιες πρακτικές, όπως η υποδούλωση λόγω χρεών, και για την πώληση παιδιών;

26.Τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα 'Εθνη για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες;

27.Τα Ηνωμένα 'Εθνη έχουν κάνει οτιδήποτε για τους απάτριδες;

28.Ποια είναι η στάση των Ηνωμένων Εθνών για τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών;

29.Υπάρχει σύμβαση που απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών;

30.Τι άλλο κάνουν τα Ηνωμένα 'Εθνη για προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών;

31.Τι σημασία αποδίδουν τα Ηνωμένα 'Εθνη στα δικαιώματα των παιδιών;

32. Τα Ηνωμένα 'Εθνη προστατεύουν τα δικαιώματα των νέων ανθρώπων;

33.Τι γίνεται με τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών;

34.Τα Ηνωμένα 'Εθνη ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των εργατών;

35.Τι κάνουν τα Ηνωμένα 'Εθνη για να προωθήσουν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα;

36.Τι γίνεται με το δικαίωμα στην ανάπτυξη;

37. Τι γίνεται με το δικαίωμα ικανοποιητικής τροφής;

38. Τι έχουν να πουν τα Ηνωμένα 'Εθνη για το δικαίωμα στην εκπαίδευση;

39.Τι κάνουν τα Ηνωμένα 'Εθνη για να καταπολεμήσουν τη μη ανεκτικότητα όσον αφορά τη θρησκεία ή την πίστη;

40.Τι κάνουν τα Ηνωμένα 'Εθνη για τα βασανιστήρια;

41.Υπάρχει σύμβαση εναντίον των βασανιστηρίων;

42.Τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα 'Εθνη για τα "εξαφανισθέντα" πρόσωπα;

43.Τι έχουν κάνει τα Ηνωμένα 'Εθνη για τις αυθαίρετες εκτελέσεις;

44.Τα Ηνωμένα 'Εθνη πως βοηθούν τις Κυβερνήσεις να προωθούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

45. Τι ρόλο έχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στα Ηνωμένα 'Εθνη σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα;

46.Τι ρόλο έχουν τα άτομα στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

47.Το κείμενο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .


Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group