Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
Cyprus Research Centre

Up
Πρώτη Σειρά Εκδόσεων
Δεύτερη Σειρά Εκδόσεων
Τρίτη Σειρά Εκδόσεων
Επετηρίς
Επετηρίς
Τέταρτη Σειρά Εκδόσεων
Πέμπτη Σειρά Εκδόσεων
Προγράμματα
Kανονισμοί
Εκδόσεις 1998
Εκδόσεις 1999
Κατάλογος Εκδόσεων

Δεύτερη Σειρά Εκδόσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
PUBLICATIONS OF THE CYPRUS RESEARCH CENTRE

Τίτλος - Title Στοιχεία - Details

Τιμή - Price

1.Th. Papadopoullos, Un Monument de Littérature Populaire Cypriote, Nicosie 1967. 17 x 24, pp. 137 C£7
2. Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Η Κυπριακή Οικία. Προλεγόμενα Θ. Παπαδοπούλλου [The traditional Cyprus house], Λευκωσία 1968 (βλ. φωτ. επανέκδοση, αρ. 29). 17 x 24, σελ. vi + 30* + 76 + πίν. LVIII + 1 χάρτης ***
3. Σ. Μενάρδου, Γλωσσικαί Μελέται. ΄Εκδοση Μ. Ν. Χριστοδούλου [Linguistic studies], Λευκωσία 1969 (βλ. φωτ. επανέκδοση, αρ. 30). 17 x 24, σελ. xxii + 220 ***
4. Σ. Μενάρδου, Τοπωνυμικαί και Λαογραφικαί Μελέται, ΄Εκδοση Μ. Ν. Χριστοδούλου [Studies on Cypriot place-names and folklore], Λευκωσία 1970 (βλ. φωτ. επανέκδοση, αρ. 31). 17 x 24, σελ. xvi + 374 ***
5. Θ. Παπαδοπούλλου, Δημώδη Κυπριακά ΄Ασματα εξ Ανεκδότων Συλλογών του ΙΘ΄ Αιώνος [Cypriot folk songs of the 19th century from unpublished collections], Λευκωσία 1975 (βλ. φωτ. επανέκδοση, αρ. 34) 17 x 24, σελ. xvii + 375 ***
6. Π. Ξιούτα, Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων [Τhe folklore concerning animals in Cyprus], Λευκωσία 1978 (βλ. φωτ. επανέκδοση, αρ. 38). 17 x 24, σελ. xv + 550 ***
7. Θ. Δ. Κυπρή, Υλικά δια την Σύνταξιν Ιστορικού Λεξικού της Κυπριακής Διαλέκτου, Μέρος Α΄, Γλωσσάριον Γεωργίου Λουκά [Materials for the preparation of a historical dictionary of the Cyprus dialect, Part I, Glossary of Georgios Loukas], Λευκωσία 1979. 17 x 24, σελ. vii + 20* + 522 ***
8. A. Stylianou and J. Stylianou, The History of the Cartography of Cyprus, Nicosia 1980. 24 x 33, pp. i + i + 449 C£45
9. Θ. Δ. Κυπρή, Υλικά δια την Σύνταξιν Ιστορικού Λεξικού της Κυπριακής Διαλέκτου, Μέρος Β΄, Γλωσσάριον Ξενοφώντος Π. Φαρμακίδου [Materials for the preparation of a historical dictionary of the Cyprus dialect, Part II, Glossary of Xenophon Pharmakides], Λευκωσία 1983. 17 x 24, σελ. xvii + 539 C£15
10. M. N. Χριστοδούλου, Κυπριακά Δημώδη ΄Ασματα. Μετά μουσικού μέρους υπό Κ. Δ. Ιωαννίδου [Cypriot folk music and poetry], τόμ. Ι, Λευκωσία 1987. 17 x 24, σελ. xxiii + 1004

 

C£35
 11. Κλ. Ιωαννίδη, Ιστορία της Νεώτερης Κυπριακής Λογοτεχνίας [History of modern Cyprus literature], Λευκωσία 1986. 17 x 24, σελ. 470 C£12
12. Ι. Ιοnas, La Maison Rurale de Chypre (XVIIIe-XXe siècle). Aspects et Techniques de Construction, Nicosie 1988. 23 x 30, pp. 238 ***
13. A. X. Ρουσουνίδη, Δένδρα στην Ελληνική Λαογραφία με Ειδική Αναφορά στην Κύπρο [Τrees in Greek folklore with special reference to Cyprus], Λευκωσία 1988. 17 x 24, σελ. ix + 206 C£6
14. Θ. Δ. Κυπρή, Υλικά δια την Σύνταξιν Ιστορικού Λεξικού της Κυπριακής Διαλέκτου, Μέρος Γ΄, Γλωσσάριον Ιωάννου Ερωτοκρίτου [Μaterials for the preparation of a historical dictionary of the Cyprus dialect, Part III, Glossary of Ioannis Erotokritos], Λευκωσία 1989. 17 x 24, σελ. xxi + 527 C£16
15. A. Jakovljević, Catalogue of Byzantine Chant Manuscripts in the Monastic and Episcopal Libraries of Cyprus, Nicosia 1990. 23 x 29, pp. 140 + plates CXXVIII C£17
16. ´Ανθος των Χαρίτων - Φιόρ Δε Βερτού - Η Κυπριακή Παραλλαγή. Εισαγωγή - Επιμέλεια Ελένη Κακουλίδη - Πάνου, Κομνηνή Δ. Πηδώνια [Τhe Cyprus version of “Fior di Virtù], Λευκωσία 1994. 17 x 24, σελ. xiii + 205 C£6,50
17. Παύλου Λιασίδη, ΄Απαντα, τόμος πρώτος (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Pavlos Liassides, Complete Works, First Volume], Λευκωσία 1997. 17 x 24, σελ. 378 C£10
18. Θ. Κυπρή - Κ. Πρωτοπαπά, Παραδοσιακά ζυμώματα της Κύπρου. Η χρήση και η σημασία τους στην εθιμική ζωή [Τraditional dough making in Cyprus. Its customary uses and importance in everyday life], Λευκωσία 1997. 17 x 24, σελ. 344 C£11,50
19. Παύλου Λιασίδη, ΄Απαντα, τόμος δεύτερος (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Pavlos Liassides, Complete Works, Second Volume], Λευκωσία 1998. 17 x 24, σελ. 428 C£10
20. Χριστόφορου Θ. Παλαίση, Τα ηλιοβουττήματα (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Chr. Palesis, Sunsets], Λευκωσία 1998. 17 x 24, σελ. 72 C£2
21. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Corpus Κυπριακών Διαλεκτικών Ποιητικών Κειμένων, τόμ. Α΄ [Corpus of poetical texts written in the Cypriot dialect, first volume], Λευκωσία 1998. 17 x 24, σελ. 706 C£16
22. Αγγελικής Σκαρβέλη - Νικολοπούλου, Ο Μάρκος Πορφυρόπουλ-(λ)ος και η μετάφραση των Ανεκδότων του Προκοπίου [Μarkos Porphyropoullos and his translation of “Historia Arcana” by Procopius], Λευκωσία 1998. 17 x 24, σελ. 114 C£2,50
23. Ioannis Ionas, Pottery in the Cyprus Tradition, Nicosia 1998. 17 x 24, σελ. 164 C£8
24. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Corpus Κυπριακών Διαλεκτικών Ποιητικών Κειμένων, τόμ. Β΄ [Corpus of poetical texts written in the Cypriot dialect, Second Volume], Λευκωσία 1999. 17 x 24, σελ. 716 C£14
25. Xρ. Θ. Παλαίση, ΄Απαντα, τόμος πρώτος (1896-1913) (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Chr. Palesis, Complete Works, First Volume], Λευκωσία 2000. 17 x 24, σελ. 248 C£7
26. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Corpus Kυπριακών Διαλεκτικών Κειμένων, τόμ. Γ΄ [Corpus of poetical texts written in the Cypriot dialect, third volume], Λευκωσία 2000. 17 x 24, σελ. 418 C£10
27. Κ. Φιλίππου, ΄Απαντα, (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Con. Philippou, Complete Works], Λευκωσία 2000. 17 x 24, σελ. 203 C£5,50
28. Ιω. του Δαμασκηνού, Περί των εν πίστει κεκοιμημένων, Επιμέλεια Π. Νικολοπούλου [John of Damascus, Concerning those who are resting in the faith], Λευκωσία 2000. 17 x 24, σελ. 156 C£4,50
29. Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Η Κυπριακή Οικία. Προλεγόμενα Θ. Παπαδοπούλλου [The Traditional Cyprus house], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση. 17 x 24, σελ. vi + 30* + 76 + πίν. LVIII + χάρτης C£6,00
30. Σ. Μενάρδου, Γλωσσικαί Μελέται. ΄Εκδοση Μ. Ν. Χριστοδούλου [Linguistic studies], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση. 17 x 24, σελ. xxii + 220 C£6,00
31. Σ. Μενάρδου, Τοπωνυμικαί και Λαογραφικαί Μελέται. ΄Εκδοση Μ. Ν. Χριστοδούλου [Studies on Cypriot place-names and folklore], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση. 17 x 24, σελ. xvi + 374 C£7,50
32. Χ. Συμεωνίδη, Η Ελληνική γλωσσική επίδραση στο σύστημα ονομάτων της Αρχαίας Εκκλησιαστικής Σλαβικής και ιδιαίτερα της Βουλγαρικής [The influence of the Greek language on the nomenclature of Old Church Slavonic, and especially of Bulgarian], Λευκωσία 2001.    
33. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Corpus Κυπριακών Διαλεκτικών Κειμένων, τόμ. Δ΄ [Corpus of poetical texts written in the Cypriot dialect, fourth volume], Λευκωσία 2001.    
34. Θ. Παπαδοπούλλου, Δημώδη Κυπριακά ΄Ασματα εξ Ανεκδότων Συλλογών του ΙΘ΄ Αιώνος [Cypriot folk songs of the 19th century from unpublished collections], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση. 17 x 24, σελ. xvii + 375 C£7,50
35. Λ. Παπαλεοντίου, Κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά στα χρόνια της αγγλοκρατίας [Cyprus Literary journals during the period of British rule], Λευκωσία 2001. 17 x 24, σελ. 418 C£7
36. Χρ. Τζαπούρα, ΄Απαντα (Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής) [Chr. Tzapouras, Complete Works], Λευκωσία 2001.    
37. Ι. Ιωνάς, Τα Παραδοσιακά Επαγγέλματα της Κύπρου [Traditional crafts in Cyprus], Nicosia 2001.    
38. Π. Ξιούτα, Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων [The folklore concerning animals in Cyprus], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση. 17 x 24, σελ. xv + 550  
Back ] Up ] Next ]