Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
Cyprus Research Centre

Up
Πρώτη Σειρά Εκδόσεων
Δεύτερη Σειρά Εκδόσεων
Τρίτη Σειρά Εκδόσεων
Επετηρίς
Επετηρίς
Τέταρτη Σειρά Εκδόσεων
Πέμπτη Σειρά Εκδόσεων
Προγράμματα
Kανονισμοί
Εκδόσεις 1998
Εκδόσεις 1999
Κατάλογος Εκδόσεων

Τρίτη Σειρά Εκδόσεων

ΕΠΕΤΗΡΙΣ
ANNUAL REVIEW

 

Τίτλος - Title Στοιχεία - Details Τιμή - Price
1. Επετηρίς Ι, 1967-1968, Λευκωσία 1968. 17 x 24, σελ. 213 ***
2. Επετηρίς ΙΙ, 1968-1969, Λευκωσία 1969. 17 x 24, σελ. 226 ***  
3. Επετηρίς ΙΙΙ, 1969-1970, Λευκωσία 1970. 17 x 24, σελ. 375  
4. Επετηρίς IV, 1970-1971, Λευκωσία 1971. 17 x 24, σελ. 522  
5. Επετηρίς V, 1971-1972, Λευκωσία 1972. 17 x 24, σελ. 531 C£10
6. Επετηρίς VΙ, 1972-1973, Λευκωσία 1973. 17 x 24, σελ. 537 C£10
7. Επετηρίς VΙΙ, 1973-1975, Λευκωσία 1975. 17 x 24, σελ. 422 C£10
8. Επετηρίς VΙΙΙ, 1975-1977, Λευκωσία 1978. 17 x 24, σελ. 511 C£10
9. Επετηρίς IΧ, 1977-1979, Λευκωσία 1979. 17 x 24, σελ. 489 C£10
10. Επετηρίς Χ, 1979-1980, Λευκωσία 1980. 17 x 24, σελ. 569 C£10
11. Επετηρίς ΧΙ, 1981-1982, Λευκωσία 1982. 17 x 24, σελ. 512 C£10
12. Επετηρίς ΧΙΙ, 1983, Λευκωσία 1983. 17 x 24, σελ. 524 C£12
13. Επετηρίς ΧΙΙΙ-ΧVI, 1, 1984-1987, Λευκωσία 1988. 17 x 24, σελ. 696 C£26
14. Επετηρίς ΧΙΙΙ-ΧVI, 2, 1984-1987, Κυπριολογική Βιβλιογραφία, Λευκωσία 1989. 17 x 24, σελ. 401 C£13
15. Επετηρίς ΧVII, 1987-1988, Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο Μεσαιωνικής Κυπριακής Παλαιογραφίας, 3-5 Σεπτεμβρίου 1984, Λευκωσία 1989. 17 x 24, σελ. 302 C£9
16. Επετηρίς ΧVIII, 1991, (Με φιλοσοφικό Παράρτημα), Λευκωσία 1991. 17 x 24, σελ. 472 C£18
17. Επετηρίς ΧΙΧ, 1992, Λευκωσία 1992. 17 x 24, σελ. 813 C£34,50
18. Επετηρίς ΧΧ, 1993-1994, Λευκωσία 1994. 17 x 24, σελ. 699 C£29,50
19. Επετηρίς ΧΧΙ, 1995, Λευκωσία 1995. 17 x 24, σελ. 555 C£23
20. Επετηρίδα ΧΧΙΙ, 1996, Λευκωσία 1996. 17 x 24, σελ. 568 + ΧΧVII C£13
21. Επετηρίδα ΧΧΙΙΙ, 1997, Λευκωσία 1997. 17 x 24, σελ. 472 C£11
22. Επετηρίδα ΧΧΙV, 1998, Λευκωσία 1998. 17 x 24, σελ. 492 + I-X C£11
23. Επετηρίδα ΧΧV, 1999, Λευκωσία 1999. 17 x 24, σελ. 468 + Παράρτημα, σελ. 120 C£12
24. Επετηρίδα ΧΧVI, 2000, Λευκωσία 2000. 17 x 24, σελ. 476 + Παράρτημα, σελ. 96 C£12
25. Επετηρίδα ΧΧVII, 2001, Λευκωσία 2001. 17 x 24, σελ. 577 + Παράρτημα, σελ. 67  
 
Back ] Up ] Next ]