KUPROS Lista Kupros ELLAS

[ASCII Greek] [Elot928 Greek] [English]


Nea:

  1. Arxeia tns Listas apo to 1995. H prosbasn epitrepetai movo sta meln tns Listas.
  2. Av trexete ICQ 99b mporeite va grafteite stnv Kypros ActiveList. Ari0mos listas: 48501014, Nickname: Kypros

H LISTA KUPROS eivai n Ellnvokupriakn lista suzntnsns n opoia leitourgei stis akolou0es dieu0uvseis,

Greek Fonts Now

H Lista Kupros kai n selida tns filo3evouvtai apo to Kupros-Net

H Lista Kupros apotelei pleov mia avagkaia gefura epikoivwvias kai suvtovismou meta3u twv Ellnvokupriwv xrnstwv tou Diadiktuou.

Stn Lista Kupros prosferovtai se ka0nmerivn basn ta akolou0a:

Oi suzntnseis stnv Lista Kupros peristrefovtai kuriws gurw apo politika, e0vika, koivwvika, oikovomika, politistika, a0lntika kai 0rnskeutika 0emata tns Kupriakns pragmatikotntas.

Oi suzntnseis die3agovtai stnv Ellnvikn glwssa me eureia xrnsn tns Ellnvokupriakns dialektou.

E3exousa 0esn katexouv peristasiakes

EKKLHSEIS GIA SUNTONISMO SE QEMATA KUPRIAKOU
stis diafores xwres opou briskovtai diasparmeva ta meln tns Listas ka0ws kai sto idio to Diadiktuo.

Stn lista dnmiourgouvtai diafores zwvtaves suzntnseis apo ta meln sta dika tous 0emata evdiaferovtos.

Efosov eiste meln tns listas mporeite va steilete ta mnvumata sas se mia apo tis pio pavw dieu0uvseis.Gia va givete melos tns Listas Kupros akolou0eiste auto to deiktn gia va upobalete ta stoixeia sas automata n steilte mnvuma sto listoe3upnretn:
listserv@kypros.org

To mnvuma sas prepei va periexei tnv akolou0n evtoln se mia movo grammn:
SUB KYPROS ONOMA EPIQETO

Gia va mpeite se NOMAIL steilete tnv evtoln:
SET KYPROS NOMAIL

Gia va 3avampeite se MAIL steilete tnv evtoln:
SET KYPROS MAIL

Gia va sbnsteite apo tn lista steilete tnv evtoln:
SIGNOFF KYPROS

Snm: Av dev mporeite va avtalla3ete mnvumata sta Ellnvika avtikatastnste sta pio pavw tn le3n KYPROS me tn le3n KYPROS-ASC.

Gia katalogo twv evtolwv pou dexetai o listoe3upnretns steilete tnv evtoln:
INFO REFCARD

EGXEIRIDIO XRHSTH


Steilete tis paratnrnseis kai eisngnseis sas n otidnpote erwtnseis gia tnv leitourgia tns Listas stnv dieu0uvsn:
(kypros-request@kypros.org)

Oi diaxeiristes tns LISTAS KUPROS,

Texvikn upostnri3n:

Katastatiko tns Listas Kupros

  1. H episnmn glwssa tns listas eivai n Ellnvikn kai ta upoynfia meln, av tous zntn0ei, ofeilouv va apodei3ouv stous diaxeiristes tnv duvatotnta tous va summetasxouv stis suzntnseis sta Ellnvika.
  2. Na apofeugovtai oi proswpikes ubreis n apeiles pros alla meln tns listas. Na apofeugetai n xudaiologia se snmeio pou va prokalei tn gevikn avtidrasn kai parapova apo snmavtiko ari0mo melwv. Meln ta opoia ubrizouv dnmosia alla meln n xudaiologouv me apotelesma va uparxouv parapova ki avtidraseis apo arketa meln, 0a lambavouv proeidopoinsn apo tous diaxeiristes kai av arvn0ouv va avakalesouv, 0a mpaivouv proswrivws se "no post" mexris va avakalesouv, stellovtas mnvuma stous diaxeiristes.
  3. Apagoreuetai to "spamming", dnladn n apostoln seiras mnvumatwv me to idio n paromoio periexomevo me apotelesma tn diakopn tns omalns leitourgias tns listas. Eav oi diaxeiristes avtilvf0ouv miav tetoia prospa0eia, mporouv va 0esouv tov upaitio se "no post" meta apo proeidopoinsn mexri va avakalesei stellovtas mnvyma stous diaxeiristes.
  4. Apagoreuetai n metafora mvvumatwv apo tn lista autn se allous xwrous n alles listes xwris tnv egkrisn tou suggrafea tou mnvumatos (basikos kavovas tou Netiquette). Efoswv er0ei eis gvwsn twv diaxeiristwv mesw parapovou oti kapoio melos diaprattei tnv pio pavw parabasn, 0a proeidopoieitai. Eav de dwsei ikavopointikes e3ngnseis KAI eav suvexisei tnv parabasn, 0a diagrafetai apo tn lista.
  5. Evapokeitai stn diakritikn e3ousia twv ekastote diaxeiristwv to va krivouv kata posov kapoio melos exei ovtws parabei tous pio pavw kavovismous n oxi, me kurio gvwmova tis avtidraseis twv melwv, tnv omaln leitourgia kai tis ugeieis suzntnseis stnv idia tnv Lista.

Ari0mos episkeptn apo tis 3 Martiou 19:27 EST 1996: #

Last modified: Wed Dec 1 10:18:34 UTC 1999